เสื้อผ้าคนอ้วน เสื้อผ้าไซส์ใหญ่ เดรสไซส์ใหญ่ ชุดราตรีไซส์ใหญ่

เซ็กซี่ซีทรูไซส์ใหญ่ ชุดกี่เพ้าไซส์ใหญ่

เสื้อผ้าคนอวบ เสื้อผ้าคนอ้วนสไตล์เกาหลี เสื้อผ้าคนอ้วนราคาถูก

เสื้อผ้าคนอ้วนน่ารัก เดรสทำงานไซส์ใหญ่ ชุดนอนไซส์ใหญ่ ชุดว่ายน้ำไซส์ใหญ่ 

 

ไม่มีหน้าร้าน ขายเฉพาะ online อย่างเดียวจ้า
ซื้อ 10 ชิ้นขึ้นไป (ต่อ 1 ออเดอร์) ลด 50 บาทต่อชิ้น
ค่าจัดส่ง EMS 50 บาท ต่อครั้ง
จัดส่งในวันถัดไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์
กรุงเทพและปริมณฑล ระยะเวลาในการจัดส่งของไปรษณีย์ 1-2 วัน
ต่างจังหวัด ระยะเวลาในการจัดส่งของไปรษณีย์ 2-3 วัน


ช่องทางการสั่งซื้อนอกเหนือจากหยิบลงตะกร้าสินค้า

                   bigzommer           /bigzommer           bigzommer@gmail.com

เตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้
   1. รหัสสินค้า       2. สี           3. ไซส์

Update รายชื่อจัดส่งประจำวันค่ะ

19/12/2014
คุณศรีสุรางค์ / คุณดวงกมล สมบูรณ์ / คุณจีราพร พันธารา /คุณสังวาลย์ เชฮาบี้ / คุณเนตรชนก คงสุวรรณ

18/12/2014
คุณดวงกมล เหมยากร / คุณเรณู ปานสูง / คุณจีรารัตน์ จันทร์สุวรรณ / คุณทิพสุคนธ์ ชื่นสดใส /
คุณกัญญ์พิชญา ธนโชติเมธาสิทธิ์ / จ่าสิบตรีหญิงปิยะภาพร เลขะวัฒนะ

17/12/2014
คุณปิติพรรณ บำรุงพืช / คุณนฤมล ทัพเครือ

16/12/2014
คุณธนัชพล สกุลศิริวัฒนา / คุณณัฐชา คุ้มทรัพย์ / คุณนนทวัฒน์ แหวนเงิน / คุณวรางคณา เลิศวรณิช /
คุณสุมานา เสมานารถ

15/12/2014
คุณอรชุมา คงรินทร์ / คุณชไมพร แก้วแกมทอง / คุณอรวรรณ สุวพันธ์ุ / คุณนพรัตน์ พันธ์กสิกร / คุณเกศรา นพรัตน์ / คุณวัชระ ยอดอินทร์ / คุณณัฐนันทร์ รณเรืองฤทธิ์ / คุณอโณทัย แฝงจันดา / คุณเนาวรัตน์ ทองมี

12/12/2014
คุณมธุกานต์ ไชยศิริ / คุณกนิษฐา ทองดี / คุณจิราพัชร สิงหรัญ / คุณอโนทัย คำอาจ / คุณชัญญา เชือคำ /
คุณโสภา สกุลชีพ / คุณมนสุพิชญ์ แสงณรงค์ / คุณศิริกัญญา งามสม

11/12/2014
คุณปัทมา อุดมพูนสิน / คุณเบญจวรรณ เสื่อทอง / คุณวรไพลิน พรหมจรรย์ / คุณอโณทัย แฝงจันดา /
คุณสุชาวดี ร่มโพธิ์สุวรรณ

9/12/2014
คุณตรีวุฒิ / คุณศุภรัตน์ วัฒนา / คุณจันทิมา บัวผัน / คุณอิสรียาภรณ์ ชนประเสริฐ

8/12/2014
คุณลัคขณา สิมบุตร / คุณTheerada Wisutmethangkoon / คุณSirapassorn Tatiya-Aphiradee /
คุณณัฐกาญจน์ ชาตพุทธิธรกุล / คุณนงนุช พรมสวัสดิ์ / คุณเจษฎ์สิริ นุชวานิช / คุณวรรณี ถี่ถ้วน /
คุณไพรินทร์ ติยะบุตร / คุณเบญจรัตน์ เพียรรักษ์

6/12/2014
คุณสุดารัตน์ ดังก้อง / คุณพรทิพา กาญจนมาลา / คุณนาตยา พัฒนศักดิ์ภิญโญ

4/12/2014
คุณสุภาพร ปิ่นทุลี / คุณทิพวรรณ บุญเรือง / คุณกนกทิพย์ แซมกุล

3/12/2014
คุณประภาศรี เพ็ชรโต / คุณลาวัลย์ กิจรุ่งเรืองกุล

2/12/2014
คุณจิราภรณ์ จารย์โพธิ์ / คุณพอตา ทองเสงี่ยม / คุณnongluk thainwiroj / คุณหทัยรัตน์ วิไลสารนันท์

1/12/2014
คุณวิมพ์วิภา ตรีนุภาพ / คุณวนิษฐา นววิจิตรกุล / คุณมุกระวี ธุระสกุล / คุณนาตยา พัฒนศักดิ์ภิญโญ /
คุณวาสนา ธรรมวิชา / คุณรุจนี ปาวศรีวงษ์ / คุณมณฑารัตน์ โคกะทิง / คุณผ่องพรรณ ปันดี / คุณนริศรา จันทบูรณ์ / คุณสิริกร ภูผา / คุณหยาดฝน ใจรักษ์ / คุณธันย์นิชา จันทร์ปิยะมิตร

28/11/2014
คุณภัทรหทัย ทองอยู่ / คุณอมลวรรณ วณิชย์พูลผล / คุณปางสกล พูลพิพัฒน์ / คุณเรวดี วิจารี /คุณศิริพร แสนจักร์ / คุณธนพัต วสุรัตนพร / คุณมัณทนา / คุณกิตติภา พรหมา / คุณอรวรรณ อินโยธา / คุณปัณฑิตา ขุนอินทร์ /
คุณฐิดาภา จั่นหยง / คุณนันท์นภัส ชะฎาจิตร / คุณสุนิศา ทองขำ / คุณสรญา / คุณกานต์พิชชา เม่งกี่ /
คุณจิตตรา(ครูหนิง) นุ่มพญา / คุณรัชนก ราชชมภู / คุณโสภา สกุลชีพ / คุณภาวินี นารถเหนือ / คุณพิพัฒน์ ใจซื่อ /
คุณกมลชนก อบน้ำ / คุณชนิกานต์ อินต๊ะแก้ว / คุณสินีนาฎ หงษ์สง่า / คุณนุจรี ภูพวง / คุณปุริมปภา ขุนพรม / 
คุณลดาวัลย์ เนตรทิพย์ / คุณชิดชนก สุขวิเศษ / คุณอ้อมทิพย์ ขาวล้วน /คุณทิพวรรณ พรหมจรรย์ /
คุณรุจิรา ปิติกาญจนสกุล

27/11/2014
คุณพัฒน์ธนันท์ ยุระไพร / คุณเฟื่องฟ้า ดารารัตน์

26/11/2014
คุณกรวรรณ กิตติธรโภคิน / คุณรุจิรา ปิติกาญจนสกุล

25/11/2014
คุณนัยนา กุลพงษ์ | คุณนภารัตน์ บุญศรี

24/11/2014
คุณกาญจนา หนุ่มประดิษฐ์ / คุณธัญสินี / คุณณวัฒน์ เดชพุทธวัจน์ / คุณณัฐพล ปาระบุญวงศ์ / คุณแก้ม /
คุณอัจฉริยา เบญจพร / คุณปรียาภรณ์ บุญเส็ง / คุณเพ็ญพร หมื่นวัน / คุณอัญชิสา อยู่สบาย /
คุณทิพย์มณี กระนกภิรักษ์ / คุณเบญจพร แผ้วชมภู / คุณรีมา / คุณจริยา บรรจงชีพ / คุณภาวินี พงศ์วิริยะไพบูลย์ / คุณพีรยา ศรีผ่อง / คุณลัดดาวัลย์ วชิราศรีศิริกุล / คุณกิ่งแก้ว มณีสัจจัง / คุณธัญญลักษ์ ใจแสน /
คุณวไลพรรณ ศรีโสภา / คุณณัฐนันท์ ตั้งสุขสว่างพร / คุณศรัญญา สิงห์เรือง / คุณพัสวี แก้วเคน /
คุณพริมา เรืองวีรยุทธ / คุณจันนทรา เพียรพิทักษ์ / คุณปิยรัตน์ ภูวนพงศ์ / คุณทักษิณา เจริญรัตน์ /
คุณอุมารัศมี ยันตดิลก /คุณเจนนิสา เทียบธรรม / คุณสุรีรัตน์ แขวงนคร / คุณอุเทน จันทร์ทา / คุณสุพรรษา งามขำ / คุณสุกัญญา เจริญผล / คุณสวรักษ์ คณะทอง / คุณhataichanok / คุณบุษกร ปิงประวัติ / คุณปณิชา สกุณาทวงษ์ /
คุณศุภมาศ หมอยา / ร.ต.ดุษฎี สนธิประเสริฐ

21/11/2014
คุณจิราภรณ์ ยืนนาน | คุณจุฑาภรณ์ สักมาด

20/11/2014
คุณพรชนิตว์ สุวรรณมิสระ | คุณดรุณี สีสวัสดิ์ | คุณศิริพรรณ ชิดชม | คุณอัญญากร คุ้มธนกิจ

รอบการสั่งซื้อ กำหนดวันเปิดรับสั่งซื้อ แจ้งโอนเงิน สินค้าถึงไทย สถานะ
Lot 105

23 ธ.ค. 57 - 5 ม.ค. 58
(ก่อน 20.00 น.)

ไม่เกินวันที่ 5 ม.ค. 58
(ก่อน 23.59 น.)

25 ม.ค. 58

แจ้งล่วงหน้า

Lot 104

16 - 22 ธ.ค. 57
(ก่อน 20.00 น.)

22 ธ.ค. 57
(ก่อน 23.59 น.)

11 ม.ค. 58

เปิดรับ

Lot 103

9 - 15 ธ.ค. 57
(ก่อน 20.00 น.)

15 ธ.ค. 57
(ก่อน 23.59 น.)

4 ม.ค. 58

ปิดรับ

Lot 102

2 - 8 ธ.ค. 57
(ก่อน 20.00 น.)

8 ธ.ค. 57
(ก่อน 23.59 น.)

28 ธ.ค. 57

ปิดรับ

Lot 100

18 - 24 พ.ย. 57

(ก่อน 20.00 น.)

24 พ.ย. 57

(ก่อน 23.59 น.)

14 ธ.ค. 57 ส่งสินค้า
วันที่ 12 ธ.ค. 57
Lot 101

25 พ.ย. - 1 ธ.ค. 57

(ก่อน 20.00 น.)

1 ธ.ค. 57

(ก่อน 23.59 น.)

21 ธ.ค. 57 ส่งสินค้า
วันที่ 17 ธ.ค. 57

 ลูกค้าต้องโอนเงินก่อน 20.00 น. ในวันปิดรอบ(จันทร์)

และต้องแจ้งโอนเงินก่อน 00.00 น.

หลังจากเวลาที่กำหนด ตัดเป็นรอบถัดไปนะคะ

รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
440.00 บาท

สัญลักษณ์การดูแลผ้า
11 ธ.ค. 2557
สัญลักษณ์การดูแลผ้า เสื้อผ้าแต่ละชุดผลิตมาจากใยผ้าต่างชนิดกัน การดูแลรักษาย่อมแตกต่างกันไปด้วย เวลาซื้อเสื้อผ้าชุดสวย ชุดเก่งตัวใหม่มา คุณๆเคยสังเกตุ “สัญลักษณ์ที่อยู่บนเสื้อผ้า” หรือ “ป้ายที่อยู่บนเสื้อผ้า” กันบ้างไหมคะ สัญลั…
โพสต์แล้วผอม เทคนิคดี ๆ ที่สาวๆ ห้ามพลาด
16 พ.ย. 2557
เทคนิคโพสต์ท่ายังไงให้ดูผอมกว่าตัวจริง 1. อย่าทิ้งแขนแนบลำตัว เห็นมั้ย แขนเบ้อเร่มเชียว ลองยกแขนออกข้างสักหน่อย แขนล่ำๆ ก็จะเพรียวลงแล้วสาว ๆ 2. ลืมท่านั่งตัวตรงไปเลย ต่อไปนี้เราจะนั่งเอียงๆ เบี่ยงตัวเล็กน้อย นอกจากจะผอมลงแล้วยังเซ็กซี่อีกตะหาก 3. อย…
เลือกวิธีออกกำลังกายให้เหมาะกับรูปร่าง
24 ต.ค. 2557
ก่อนจะเริ่มฟิตหุ่น สาวๆ ต้องเข้าใจก่อนว่ารูปร่างของเราจัดอยู่ในกลุ่มไหน ถึงจะเริ่มพัฒนาได้อย่างถูกจุด ในกลุ่มคนลดน้ำหนักได้จัดแบ่งประเภทของรูปร่างของผู้หญิงตามรูปทรงไว้ 4 แบบคือ รูปร่างทรงนาฬิกาทราย แอปเปิ้ล ลูกแพร และ ทรงไม้บรรทัดถ้ารู้ตัวแล้วว่าเป็…
ถึงอ้วนก็สวยได้
24 ต.ค. 2557
✿ เลิกนอยด์กับรูปร่างได้แล้ว สาวอวบอ้วน ก็สามารถมาใส่เสื้อผ้าให้เก๋ไก๋ตามแฟชั่นได้ เพียงแค่คุณรู้จักเลือกให้เหมาะ รับรองสวยมั่นใจแน่นอนค่ะ!✿ เดี๋ยวนี้ เสื้อผ้าคนอ้วน ออกแบบมาสวย น่ารัก ดูดี ใช่เลย แถมช่วยสร้างความมั่นใจให้สาวรูปร่างอวบ กล้าที่จะลุกขึ…
How to Payment
19 ต.ค. 2557
ทางร้านจะแจ้งรายละเอียดในการชำระเงินและกำหนดการต่าง ๆ กลับไปให้ทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงค่ะ ถ้าสั่งซื้อสินค้าแล้วยังไม่ได้อีเมลตอบรับการสั่งซื้อ รบกวนดูที่ Junk mail หรือ อีเมลขยะ นะคะ

0
7 8 9 /
4 5 6 *
1 2 3 -
0 +/- . +
C
=

โปรแกรมคำนวนการแปลง เซนติเมตร เป็น นิ้ว

เซนติเมตร ที่ต้องการแปลง :

นิ้ว ที่ได้จากการแปลง :

รหัส ระบุที่สินค้าย่อย
440.00 บาท

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่
ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
Go to Top